banner

Výročná správa 2019

Milí priatelia,

Obzrite sa spolu s nami späť za rokom 2019 a pripomeňme si všetky výnimočné projekty, ktorým sme mohli dodať pozitívnu energiu.

Obzrite sa spolu s nami späť za rokom 2019 a pripomeňme si všetky výnimočné projekty, ktorým sme mohli dodať pozitívnu energiu.

Viac

Vízia nadácie

Nadácia ZSE bola založená zriaďovateľom Západoslovenská energetika, a.s. 4. augusta 2014. Podporu verejnoprospešných aktivít vnímame ako investíciu. Očakávame, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť tým, že prinesú reálnu zmenu. V školstve, v lokálnych komunitách, v spoločnosti. Preto chceme svojou podporou vytvárať prostredie, ktoré je inšpiratívne a inovatívne. Podpora vzdelávania, rozvoj inovácií, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj preto patria k našim hlavným programovým prioritám.

Ciele nadácie

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí k našim prioritám. Naším cieľom je podporovať iniciatívy, ktoré dokážu aktivovať komunitu a prispievať k tomu, aby náš svet bol lepším miestom na život.

Zloženie orgánov nadácie

Peter Bednár

Správca

Juraj Krajcár

Člen správnej rady

Marian Rusko

Člen správnej rady

Juraj Bayer

Predseda dozornej rady

Lucia Macaláková

Členka dozornej rady

Boris Németh

Člen dozornej rady

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Vo vzťahu ku svojej komunite, spoločnosti, životnému prostrediu, vo vzťahu k energetickým a prírodným zdrojom. To sú dôvody, pre ktoré považujeme podporu vzdelávania za investíciu. Veríme, že podporou vzdelávacích projektov vznikne na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Chceme prispieť k tomu, aby na školách došlo k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch. Zároveň je našou snahou komunikovať pozitívne zmeny a podporovať aktívnych učiteľov na slovenských školách. V oblasti vzdelávania podporila Nadácia ZSE v roku 2019 štyri projekty.

Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. My v ZSE veríme, že spoločným úsilím dokážeme niečo v našom okolí zmeniť. Aj preto sme si ako kľúčového partnera vybrali Impact Hub, ktorý vytvoril jedinečný ekosystém zdrojov, inšpirácie a príležitostí pre spoluprácu. A spolu s nimi nás baví vytvárať priestor pre ľudí s neobyčajnými nápadmi.

Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite a prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším cieľom je podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu aktivovať komunitu, v ktorej pôsobia.

V roku 2019 sme v oblasti podpory komunít opäť realizovali 3 otvorené grantové programy. Pokračovali sme už 4. ročníkom programu Rozprúdime regióny. Umožnili sme našim zamestnancom rozvíjať dobrovoľníctvo v rámci Zamestnaneckého grantového programu a v spolupráci Asociáciou pomoci postihnutým APPA sme pokračovali v zaktivizovaní miestnych komunít na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami v rámci programu Búrame bariéry.

Elektrárňa Piešťany, bývalá obecná elektráreň, je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Nadácia ZSE tam od jesene roku 2014 pomáha vytvárať priestor pre neformálne aj formálne vzdelávanie a priamy dotyk s vedou pre širokú verejnosť. 
V spolupráci s OZ Komunitné centrum Nitra, ktoré je našim strategickým partnerom chceme dlhodobo ponúkať vlastné vzdelávacie a rozvojové aktivity v Elektrárni Piešťany a vytvoriť centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia. V rámci partnerstva poskytuje Nadácia ZSE bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na energie, a zároveň inštitucionálnu podporu pre partnera na rozvoj vzdelávacích aktivít. 

Zelená škola 2019

Zelená škola 2019

Video: https://www.facebook.com/zelena.skola/videos/2478919732434000/

Zelená škola je najväčší výchovno-vzdelávací program v oblasti environmentálnej výchovy na svete. Určený je pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.

Myšlienka programu vychádza z presvedčenia, že problematike životného prostredia sa nestačí len učiť, ale je nevyhnutné zmeniť̌ naše konanie. Školy zapojené do programu sú motivované k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. „Zelená škola je postupná zmena, do ktorej sa zapájajú nielen učitelia, ale z veľkej časti to robia práve samotní žiaci. Zmena teda naozaj ide zdola, od mladých ľudí, ktorí potom menia seba, ale aj svoje okolie a rodiny,“ vysvetlila Zuzana Gallayová, manažérka programu Zelená škola.

Pre zapojené školy sú počas školského roka pripravené interaktívne workshopy, metodické a informačné materiály a profesionálne konzultácie. Na mnohých podujatiach, ktoré školy v rámci programu absolvujú, majú príležitosť k vzájomnej výmene skúseností. Všetky zúčastnené školy majú na záver programu možnosť zapojiť sa do záverečného hodnotenia a uchádzať sa o certifikát Zelená škola. 

Zelená škola je najväčší environmentálno-vzdelávací program na svete, ktorý funguje v 60 krajinách. Na Slovensku sa do programu v tomto roku zapojilo 315 škôl. Viac informácií a najmä inšpirácií k zmene vzdelávania na http://www.zelenaskola.sk/ a http://www.zivica.sk/.

50 000 eur
315 škôl

Sokratov inštitút 2019

2019

V Sokratovom inštitúte vzdelávame, prepájame a inšpirujeme aktívnych ľudí.

Organizujeme ročný praktický vzdelávací program pre študentov a absolventov vysokých škôl rôznych odborov. Našich študentov a absolventov sieťujeme a vedieme k sociálnemu líderstvu, aby sa stali vzorom a hybnou silou pre zmeny na Slovensku. Pre širokú verejnosť vydávame vzdelávacie publikácie, videá a organizujeme verejné prednášky, diskusie a festival Showcrates

Výnimočné školy

Výnimočné školy 2019

V Nadácii ZSE vnímame, že malé zmeny, ktoré prinášajú kvalitu vo vzdelávaní, sa dejú už dnes. Napriek všetkému je mnoho pedagógov, ktorí majú motiváciu učiť zaujímavo. Nadácia ZSE sa rozhodla tieto zmeny podporiť a v roku 2019 vyhlásila nový grantový program Výnimočné školy, ktorého cieľom je podpora učiteľov základných a stredných škôl s inovatívnym prístupom vo vyučovaní. Ide o prvý celoslovenský grantový program, ktorý Nadácia ZSE realizuje. Program je určený pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl, ktorí napriek prekážkam nestratili odhodlanie učiť inak a byť inšpiráciou pre svojich žiakov a kolegov. V neposlednom rade je cieľom programu pozitívna komunikácia a zlepšenie imidžu učiteľov v očiach širokej verejnosti.

V grantovom programe Výnimočné školy bola v roku 2019 prerozdelená celková suma 113 655 € na podporu 47 projektov. Suma 35 385 eur bola určená na podporu 12 projektov v pilotnom ročníku programu, v rámci ktorého sa mohli o finančnú podporu uchádzať finalisti ocenenia Učiteľ Slovenska. Podporené projekty boli realizované v období január-jún 2019. Prvý ročník otvoreného grantového programu Nadácia ZSE vyhlásila v septembri 2019 a na podporu 35 projektov bola prerozdelená suma 78 270 eur. Realizácia podporených projektov bude prebiehať od novembra 2019 až do augusta 2020.

Zoznam podporených projektov v roku 2019 tu.

113 655 eur
47 podporených projektov

Voices n.o.

Výnimočné školy 2019 s Voices

O vzdelávaní je nevyhnutné diskutovať aj so širokou verejnosťou. Jedným z hlavný cieľov programu Výnimočné školy je posilniť postavenie učiteľov a poukázať na to, že svojou prácou významne ovplyvňujú stav našej spoločnosti. Aj preto nadviazala Nadácia ZSE spoluprácu s neziskovou organizáciou Voices, ktorá od svojho vzniku realizuje vzdelávacie, kultúrne a voľnočasové podujatia určené pre širokú verejnosť. Počas svojho vyše 10-ročného pôsobenia usporiadala viac ako 250 vzdelávacích workshopov či 5 ročníkov neformálnej konferencie Jump Slovensko. V rámci spolupráce zabezpečila nezisková organizácia Voices produkciu videofilmov a prípravu rozhovorov s pedagógmi podporenými v programe Výnimočné školy. Výstupy budú využívané na komunikovanie výsledkov úspešne zrealizovaných projektov a posilnenie znalosti širokej verejnosti o grantovom programe. Zároveň nezisková organizácia Voices dramaturgicky zabezpečila prípravu podujatí určených pre širokú verejnosť, ktorá sa prostredníctvom nich mohla zoznámiť s inšpiratívnymi osobnosťami z oblasti vzdelávania na základných a stredných školách.

 

20 000 eur
3 podujatia, 3 filmy

Rozprúdime regióny

Rozprúdime regióny

V roku 2019 vyhlásila Nadácia ZSE v oblasti komunitného rozvoja štvrtý ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny. Zámerom bolo opäť podporiť komunitný a kultúrny život v obciach západného Slovenska. V programe boli podporené nové aj existujúce komunitné, kultúrne, spoločenské, športové a iné aktivity, prinášajúce spestrenie a zábavu do obcí a miest. Program každoročne podporuje najmä originálne projekty pre komunity, alebo aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. Cieľom programu bolo podporiť lokálne podujatia, ktoré prispejú k upevneniu medziľudských vzťahov, zmobilizujú komunitu a posilnia medzigeneračné vzťahy.

V grantovom programe Rozprúdime regióny bola prerozdelená celková suma 120 000 € na podporu 164 projektov. Zoznam podporených projektov tu.

120 000 eur
164 podporených projektov

Zamestnanecký grantový program

Dobrovoľníctvo zamestnancov

Nadácia ZSE v roku 2019 vyhlásila aj tretí ročník Zamestnaneckého grantového programu. Ten je určený pre zamestnancov skupiny ZSE, ktorí sa aktívne zapájajú do projektov, ktorými zveľaďujú prostredie v ktorom žijú. Program opätovne podporil športové, kultúrne, vzdelávacie a komunitné aktivity realizované v spolupráci so zamestnancom skupiny ZSE. O finančný príspevok z grantového programu sa mohli uchádzať školy, mimovládne organizácie, obce, kultúrne inštitúcie a športové kluby. Podpora z programu bola určená na realizáciu verejnoprospešných komunitných, športových, kultúrnych a vzdelávacích projektov.

V roku 2019 bolo v Zamestnaneckom grantovom programe podporených 135 projektov, medzi ktoré sa prerozdelila suma 70 000 €.

Zoznam podporených projektov v roku 2019 tu.

70 000 eur
135 projektov

Búrame bariéry

Búrame bariéry 2019

V roku 2019 pokračovala spolupráca Nadácie ZSE s Asociáciou pomoci postihnutým APPA vyhlásením tretieho ročníku programu Búrame bariéry. Prostredníctvom tohto programu Nadácia ZSE posilňuje svoje aktivity v téme komunitného rozvoja s cieľom zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami. O podporu z programu sa môžu uchádzať fyzické osoby, neformálne skupiny občanov a mimovládne organizácie so zámerom zorganizovať vlastné charitatívne podujatie, športové, kultúrne alebo verejnú zbierku v regióne západného Slovenska. V treťom ročníku programu bolo možné uchádzať sa o finančnú podporu v troch kolách. Výška podpory na jeden projekt je do 1 000 eur. Výťažok z charitatívnych podujatí bude použitý na zlepšenie života ľudí so zdravotným znevýhodnením, na rehabilitácie, úhradu liekov, kompenzačné a zdravotné pomôcky, na úhradu za bezbariérové riešenie bytových priestorov a ostatných potrieb súvisiacich so zlepšením ich kvality života.

V roku 2019 získalo podporu na realizáciu charitatívnych projektov 7 žiadateľov a celkový výťažok z tých podujatí bol viac ako 21 tisíc eur. Zoznam popdorených tu. 

15 000 eur
7 charitatívnych podujatí

Impact Hub

UpLIFT 2019

Kľúčovým partnerom Nadácie ZSE v oblasti rozvoja inovácií je Impact Hub Bratislava. Je súčasťou medzinárodnej platformy odborníkov, organizácií, tímov a jednotlivcov, ktorú spája jednotný cieľ budovanie lepších podmienok pre rozvoj social biznis na lokálnych trhoch a vo svete. 

UpLift je intenzívny, 4-mesačný akceleračný program, skladajúci sa z prednášok, workshopov a individuálneho poradenstva na témy ako stratégia predaja, financie a investície či manažovanie ľudských zdrojov. Startupy sa naučia prezentovať svoje nápady investorom, chrániť svoje duševné vlastníctvo, nastaviť biznis model a využívať princípy „lean“ metodológie. Cieľom programu je nielen startupy vzdelávať, ale aj skutočne pracovať na svojom projekte, zlepšiť či zväčšiť svoju firmu a zvýšiť si tým šance na úspech. Individuálne poradenstvo poskytlo viac než 50 odborníkov zo startupovej scény, priemyslu či z radov úspešných podnikateľov nielen zo Slovenska, ale aj z ostatných krajín V4. Tento rok program posilnilo aj partnerstvo s vedúcimi organizáciami startupovej scény v krajinách V4 - EIT InnoEnergy (Poľsko), JIC Brno (Česká republika) a Startup Campus (Maďarsko). Vďaka zahraničným partnerom tak mali startupy prístup k novým trhom, klientom a spolupracovníkom.

35 000 eur
200 hodín mentoringu

Elektrárňa Piešťany

Energia pre vedu, vzdelávanie a komunitu

Z Elektrárne Piešťany postupne vytvárame jedinečné centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia.  Prostredníctvom interaktívnych inštalácií a expozícií  študentom a návštevníkom zábavnou formou priblížime fungovanie elektrickej, magnetickej, slnečnej a vodnej energii. Vzdelávanie pre školy tvorili interaktívne výstavy a interaktívne workshopy zamerané na podporu vzdelávania a získavanie nových vedomostí z oblasti fyziky, ekológie, trvaloudržateľného rozvoja a prírodných vied. Všetky informácie o aktuálnej ponuke vzdelávania v Elektrárni Piešťany nájdete tu.

65 000 eur
10 000 návštevníkov

Finančná správa

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Popis Suma
Príjem z podielu zaplatenej dane = 2% 301 076 €
Prijaté dary 57 232 €

Prehľad darcov a prijatých darov

Popis Suma
Západoslovenská distribučná, a.s. 50 214 €
ZSE Development, s.r.o. 40 €
ZSE Energia, a.s. 6 978 €

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Popis Suma
Poskytnuté granty a dary - Elektrárňa Piešťany 566 155 €
Náklady na služby 2 983 €

Celkové náklady členené podľa jednotlivých druhov činností

Popis Suma
Osobitné náklady - Elektrárňa Piešťany 36 675 €
Poskytnuté dary KC Nitra - Elektrárňa Piešťany 88 060 €
Poskytnuté dary - grantové programy a partnerstvá 441 419 €
Náklady na služby - audit 116,8 €
Právne služby 83 €
Náklady na posudzovanie projektov 2 250 €