Búrame bariéry

Podporujeme vašu energiu pre dobrú vec.

V Nadácii ZSE považujeme za dôležité prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. V rámci grantového programu Rozprúdime regióny podporujeme realizáciu kultúrnych, spoločenských, športových a iných podujatí, ktoré prispievajú k utužovaniu medziľudských vzťahov, aktivizujú komunitu a prinášajú spestrenie a zábavu do našich miest a obcí.

V tomto roku sme sa v spolupráci Asociáciou pomoci postihnutým APPA rozhodli rozšíriť našu podporu a chceme zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami. V grantovom programe Búrame bariéry sme vybrali 8 charitatívnych podujatí, ktorých výťažok bude použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením. Finančná podpora je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia.

Výťažok z podujatí môže byť použitý na rehabilitácie, úhradu liekov, kompenzačné a zdravotné pomôcky, na úhradu za bezbariérové riešenie bytových priestorov a ostatných potrieb súvisiacich so zlepšením ich kvality života.

Výsledky programu Búrame bariéry

Búrame bariéry