banner

Rozprúdime regióny 2022

Podpora projektov iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktorí prinášajú reálnu zmenu vo svojom bezprostrednom okolí, je od začiatku jednou z priorít Nadácie ZSE. Aj v roku 2022 je v tejto podpore kľúčový grantový program Rozprúdime regióny.
Rozprúdime regióny 2022

Šiesty ročník grantového programu pripadol na rok, kedy skupina ZSE oslavuje 100 rokov svojho pôsobenia. Vzhľadom na výnimočnosť tohto míľnika navýšila Nadácia ZSE celkový rozpočet programu na 200 000 eur. Maximálna výška podpory na jeden projekt bude v tomto ročníku 2 500 eur.

Opäť chceme podporiť projekty, ktoré zviditeľňujú a rozvíjajú kultúrny, športový a komunitný život v obciach a mestách v oblasti našej pôsobnosti.

Od prvého ročníka v programe okrem originálnych projektov pre komunity, podporujeme aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. Vzhľadom k aktuálnemu dianiu sme sa rozhodli v tomto ročníku dať priestor aj projektom, ktoré napomáhajú k zbližovaniu odlišných kultúr, posilňujú interkultúrny dialóg, prispievajú vzájomnému spoznávaniu. 

O podporu z programu sa mohli uchádzať tieto subjekty pôsobiace v distribučnej oblasti ZSE:

  • obce a mestá
  • mimovládne organizácie (neziskové organizácie, občianske združenia, nadácie,...)
  • kultúrne inštitúcie (múzeá, knižnice, galérie, kultúrno-osvetové strediská,...)
  • športové kluby
  • školy a školské zariadenia

Uzávierka prijímania žiadostí bola 15. júna. O výbere podporených projektov realizovaných v jednotlivých krajoch distribučnej oblasti ZSE rozhodla nezávislá viacčlenná hodnotiaca komisia na základe podmienok grantového programu Rozprúdime regióny 2022.

V tomto roku získalo 144 projektov, vybraných zo 725 uchádzačov, podporu v celkovej výške 200 000 eur. O úspešných žiadateľoch a výške podpory sa dozviete v zozname podporených projektov.

Rozprúdime regióny 2022_zoznam podporených projektov

Podmienky grantového programu Rozprúdime regióny 2022

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava