banner

Elektrárňa Piešťany

Elektrárňa Piešťany (EP) je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná elektráreň, zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok, sa od jesene roku 2014 stala priestorom pre vzdelávanie, kultúru, spoločenské aktivity a stretávanie všetkých generácií.
V súčasnosti funguje ako interaktívne centrum pre študentov, kde si môžu prakticky overiť teoretické poznatky získané na vyučovaní.

V súčasnosti funguje ako interaktívne centrum pre študentov, kde si môžu prakticky overiť teoretické poznatky získané na vyučovaní.

Vlastníkom budovy EP je Nadácia ZSE. Zámerom Nadácie je podporovať rozvoj vzdelávacích aktivít na témy ekológia, klimatické zmeny, globálne vzdelávanie trvalo udržateľný rozvoj, energetické inovácie tak, aby sa z Elektrárne stalo interaktívne, viacúčelové centrum oslovujúce všetky generácie.

Nadácia ZSE vyhlásila 9.6. 2016 verejnú výzvu na predkladanie ponúk na strategického partnera, ktorý bude dlhodobo rozvíjať vlastné vzdelávacie a rozvojové aktivity v Elektrárni Piešťany. V rámci partnerstva poskytne Nadácia bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na energie. Inštitucionálna podpora pre partnera na rozvoj vzdelávacích aktivít bude v prvom roku vo forme grantu v maximálnej výške 90 000 eur z Nadácie ZSE.

K termínu uzávierky 7.7.2016 predložilo svoju ponuku na partnerstvo päť subjektov. Komisia hodnotila na základe dosiahnutých výsledkov v nasledovných kritériách: koncepcia a strategické smerovanie EP; relevantné dosiahnuté výsledky a personálne zabezpečenie; marketingový plán komunikácie aktivít a udržateľný plán financovania.

Na základe odporúčania hodnotiacej komisie, bol ako najlepší vyhodnotený návrh Komunitného centra Nitra. OZ Komunitné centrum Nitra má bohaté skúsenosti v oblasti vytvárania medzisektrových partnerstiev, v oblasti poskytovania neformálnej vzdelávacej a tréningovej činnosti, vo vytváraní podmienok na sebarealizáciu jednotlivcov. Jedným z dlhodobých strategických cieľov OZ Komunitné centrum Nitra je vyhľadávanie zaujímavých ľudí, subjektov a vytváranie platforiem a strategických partnerstiev cez ktoré OZ môže rozširovať svoje aktivity aj za hranice Nitrianskeho kraja. 

Ambíciou predkladaného projektu je v priebehu troch rokov vytvoriť z Elektrárne Piešťany centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia. Študenti základných, stredných škôl a návštevníci spoznajú významných Slovenských vedcov a ich vynálezy. Prostredníctvom interaktívnych inštalácií a expozícií sa zábavnou formou dozvedia viac o fungovaní elektrickej, magnetickej, slnečnej a vodnej energii. Energiu kreatívnych ľudí a umelcov im predstavíme prostredníctvom diskusií, výstav, koncertov a menej tradičných foriem divadelného umenia.

Sídlo

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava

Poštová adresa

Nadácia ZSE
Čulenova 6, 816 47 Bratislava