banner

Výročná správa 2022

Rok 2022 opäť v znamení nových výziev

Milí podporovatelia a priaznivci Nadácie ZSE, poďme sa spoločne obhliadnuť za rokom 2022 a aktivitami, ktoré sa nám v uplynulých mesiacoch podarilo zrealizovať a podporiť. Po dvoch náročných rokoch pandémie koronavírusu nemal ani tento rok ľahký začiatok. Vo februári nás všetkých zaskočilo...

Milí podporovatelia a priaznivci Nadácie ZSE, poďme sa spoločne obhliadnuť za rokom 2022 a aktivitami, ktoré sa nám v uplynulých mesiacoch podarilo zrealizovať a podporiť.

Po dvoch náročných rokoch pandémie koronavírusu nemal ani tento rok ľahký začiatok. Vo februári nás všetkých zaskočilo dianie v našej susednej krajine, v Ukrajine. Ľudom utekajúcim pred vojnou a hľadajúcim bezpečie sme poskytli útočisko, ale aj omnoho viac. Ani nás v Nadácii ZSE situácia nenechala chladnými a na podporu humanitárnych organizácii sme vyčlenili finančné prostriedky z našich vlastných zdrojov.

Napriek náročnému začiatku sme v roku 2022 priniesli aj nové programy a projekty, vďaka ktorým sme posilnili našu pozíciu v oblastiach podpory, ktorým venujeme primárnu pozornosť. Jednoznačne najvýraznejší rozvoj sme dosiahli v oblasti ochrany životného prostredia, v rámci ktorej sme vyhlásili dva nové grantové programy. Program Mením na zeleň reaguje na potrebu konať v záujme zmierňovania ekologickej a klimatickej krízy. Naliehavosť situácie v otázke klimatickej krízy stála aj na začiatku prípravy druhého programu, Slnečné strechy. Program, ktorý umožňuje školám a sociálnym zariadeniam získať bezplatnú inštaláciu fotovoltických panelov a tak využívať na svoju prevádzku elektrinu z obnoviteľných zdrojov.

Rok 2022 sa ale niesol aj v znamení 100. výročia vzniku spoločnosti ZSE. Pri tejto významnej príležitosti sme navýšili rozpočet hneď dvom kľúčovým grantovým programom v oblasti komunitného rozvoja. V programe Rozprúdime regióny a Zamestnaneckom grantovom programe sme spolu prerozdelili až 300 000 €. Rovnako sme zdvojnásobili aj rozpočet grantového programu Výnimočné školy. Vďaka tomu sme mohli podporiť až 50 projektov inovatívnych učiteliek a učiteľov. Zároveň sme mohli opäť rozšíriť ponuku učebných materiálov voľne dostupných na stránke www.vynimocneskoly.sk, ktoré vznikli v programe Učíme sa spolu online.

Popri overených aj nových grantových programoch sme aktivity realizovali aj s pomocou našich dlhodobých partnerov, ale tiež menších projektov. Z mnohých určite spomenieme Elektrárňu Piešťany, neziskovú organizáciu Indícia a združenie Ochrana dravcov na Slovensku. Práve v priestoroch Elektrárne Piešťany sa uskutočnil prvý ročník inšpiratívnej konferencie pre učiteľov, ktorú sme pripravili v spolupráci s Indíciou.

Aj napriek náročným obdobiam bol rok 2022 v Nadácií ZSE ďalším rokom, kedy sme sa presvedčili, že podpora lokálnych komunít, vzdelávania a ochrany životného prostredia prináša zmysluplné výsledky. Ďakujeme všetkým, ktorí majú na tom svoju zásluhu.

Viac

Vízia nadácie

Nadácia ZSE bola založená zriaďovateľom Západoslovenská energetika, a.s. 4. augusta 2014. Od svojho vzniku dlhodobo podporujeme množstvo aktivít s jedným spoločným menovateľom – prostredníctvom iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí prinášame reálnu zmenu v ich bezprostrednom okolí.

Podporu verejnoprospešných aktivít vnímame ako investíciu a veríme, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť v rôznych oblastiach. V školstve, v lokálnych komunitách, v spoločnosti. Podpora vzdelávania, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj preto patria k našim hlavným programovým prioritám.

Ciele nadácie

Dlhodobo a systematicky sa v rámci našej činnosti venujeme trom kľúčovým oblastiam - vzdelávanie, komunitný rozvoj a životné prostredie.

Chceme systematicky podporovať kvalitné vzdelávanie, a učiteľky a učiteľov, ktorí sa vo svojej praxi neboja zmeny. Naším ďalším cieľom je podporovať iniciatívy a aktívnych ľudí, ktorých nápady pomáhajú oživiť komunitný život na západnom Slovensku a prinášajú reálnu zmenu v ich bezprostrednom okolí. Trojicu našich priorít uzatvára zodpovednosť voči životnému prostrediu a zmierňovanie dopadov klimatickej krízy.

Zloženie orgánov nadácie

Peter Bednár

Správca Nadácie ZSE

Markus Kaune

Predseda správnej rady

Juraj Krajcár

Člen správnej rady

Marian Rusko

Člen správnej rady

Štefan Stanek

Predseda dozornej rady

Lucia Macaláková

Členka dozornej rady

Boris Németh

Člen dozornej rady

Podpora projektov iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí, ktorí prinášajú reálnu zmenu vo svojom bezprostrednom okolí, je od začiatku jednou z priorít Nadácie ZSE. Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite. Aby svojím konaním prispievali k rozvoju komunitného života na západnom Slovensku.

Kľúčovým v tejto podpore je grantový program Rozprúdime regióny. Šiesty ročník programu sme vyhlásili v roku, kedy skupina ZSE oslávila 100 rokov svojho pôsobenia, počas ktorých pomohla premeniť západné Slovensko na moderný región Európy. Veľkým prínosom v našej snahe sú aj naši kolegovia, ktorí prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu podporujú lokálne projekty. Ich dobrovoľnícke úsilie a iniciatíva prinášajú viditeľnú pozitívnu zmenu a robia z nášho okolia a spoločnosti lepšie miesto. Popri podpore komunitných iniciatív sa takisto snažíme scitlivovať vnímanie verejnosti na potreby ľudí so zdravotným postihnutím. V tomto nám už niekoľko rokov pomáha Asociácia pomoci postihnutým APPA prostredníctvom programu na podporu organizovania charitatívnych podujatí.

V roku 2022 Nadácia ZSE v oblasti komunitného rozvoja realizovala tri grantové programy a podporila dva projekty. Komunitný rozvoj sme podporili celkovou sumou 335 500 €.

 

Podporu vzdelávania vníma Nadácia ZSE od svojho vzniku ako kľúčovú. Kvalitné vzdelávanie považujeme za nástroj, ktorý umožňuje zodpovedne sa rozhodovať a rozvíjať tvorivé a kritické myslenie. Podpora vzdelávania je preto jedným zo strategických cieľov našich aktivít. Dlhodobo a systematicky prispievame k podpore aktivít, ktoré zlepšujú medziľudské vzťahy na školách a umožňujú kvalitné vzdelávanie pre všetkých žiakov bez rozdielu.

Zároveň je snahou Nadácie ZSE komunikovať pozitívne zmeny realizované v školstve a informovať širokú verejnosť o aktívnych učiteľkách a učiteľoch na slovenských školách. Prostredníctvom podporených projektov im chceme dávať väčší priestor na ich sebarozvoj a ďalšie vzdelávanie.

V oblasti vzdelávania vyhlásila Nadácia ZSE v roku 2022 dva grantové programy, pokračovala v spolupráci s dlhodobou partnerskou organizáciou a podporila tri projekty. Celkovo Nadácia ZSE podporila vzdelávacie projekty sumou 190 800 €.

Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí dlhé roky k našim prioritám. Na vytvorení harmónie medzi krajinou a priemyselnou činnosťou na území, ktoré je zároveň súčasťou distribučnej oblasti ZSE, sa energetici podieľajú spoločne s ochranármi už viac ako 20 rokov. Naša dlhoročná spolupráca spočíva najmä v ochrane vtáctva pred nárazmi do elektrických vedení. Uvedomujeme si, že v téme riešenia dopadov našej každodennej činnosti na životné prostredie a klimatickú krízu, nesmieme poľaviť. Doposiaľ sme podporu tejto témy realizovali prostredníctvom dlhodobých partnerstiev. V roku 2022 Nadácia ZSE rozšírila svoje aktivity v oblasti životného prostredia o ďalšie programy a podporené projekty.

V roku 2022 sme aktivity zamerané na oblasť ochrany životného prostredia podporili celkovou sumou 149 000 €.

V Nadácii ZSE sa popri podpore aktivít a projektov realizovaných v rámci našich strategických tém snažíme vždy reagovať na aktuálne dianie v našej spoločnosti. Od februára 2022 sme svedkom bezprecedentného vojnového konfliktu v našej susednej krajine, na Ukrajine. V dôsledku vojny bolo nútených opustiť svoje domovy tisíce rodín, prevažne matiek s deťmi, s cieľom dostať sa do bezpečia, nájsť zázemie a podporu. Aj naša krajina bola jednou z tých, kam ich kroky v mnohých prípadoch smerovali. Veríme, že cielená a odborná humanitárna pomoc je kľúčom k okamžitej pomoci ľuďom. Nadácia ZSE preto vyčlenila z vlastných zdrojov sumu 50 000 € na pomoc humanitárnym organizáciám.  

Mením na zeleň

Nový program v oblasti ochrany životného prostredia

V Nadácii ZSE sme presvedčení, že aj v téme zodpovednosti za životné prostredie je potrebné konať lokálne a s jasným dosahom na komunitu. Kým pár rokov dozadu sme spolu s našimi partnermi učili  deti na školách separovať odpad, dnes sa musíme zaoberať náročnejšími témami ako karbónová neutralita či cirkulárna ekonomika. Veríme v ľudí, v ich schopnosť konať dobro a inšpirovať pre dobro ostatných.

Aj preto Nadácia ZSE v roku 2022 vyhlásila nový grantový program Mením na zeleň, prostredníctvom ktorého chce prispievať k zmierňovaniu ekologickej a klimatickej krízy, ktorú zažívame. Cieľom programu bolo podporiť projekty zamerané na environmentálne vzdelávanie, využívanie obnoviteľných zdrojov, vedu a výskum v oblasti environmentálnych tém, ochranu krajinných prvkov a ekotypov, cirkulárnu ekonomiku, udržateľný spôsob života ľudí či znižovanie uhlíkovej stopy.

Na základe odporúčania hodnotiacej komisie bolo v roku 2022 podporených 43 projektov celkovou sumou 65 000 eur.

65 000 €
43 projektov

Slnečné strechy

Bezplatná inštalácia fotovoltických panelov pre školy

Naliehavosť situácie v otázke klimatickej krízy v čase kedy sa k nej pridala aj kríza energetická motivovala v roku 2022 Nadáciu ZSE aj k vyhláseniu ďalšieho programu, prostredníctvom ktorého Skupina ZSE bude napĺňať záväzky voči životnému prostrediu v regiónoch, v ktorých pôsobí.

Vzhľadom na naše niekoľkoročné pôsobenie v oblasti podpory vzdelávania a životného prostredia sme sa rozhodli tieto dve oblasti prepojiť a okrem podpory inovatívneho vzdelávania prispieť aj k inovatívnemu využívaniu zdrojov na prevádzku školských a sociálnych zariadení. Nový program Slnečné strechy je určený pre školy a školské zariadenia v západoslovenskom regióne, zariadenia poskytujúce sociálne služby, chránené dielne a registrované sociálne podniky, ktoré sa v programe môžu uchádzať o bezplatnú inštaláciu fotovoltických riešení.

V roku 2022 bola zrealizovaná pilotná fáza programu, v rámci ktorej Správna rada Nadácie ZSE schválila podporu formou bezplatnej inštalácie vybraným subjektom v západoslovenskom regióne. Na realizáciu programu poskytla spoločnosť ZSE Energia dar 70 000 €. Na jeseň 2022 po zrealizovaní pilotnej fázy vyhlásila Nadácia ZSE oficiálny prvý ročník programu, ktorého realizácia sa uskutoční v nasledujúcom roku.

70 000 €
9 inštalácií

Ochrana dravcov na Slovensku

Prispievame k harmónii medzi krajinou a priemyselnou činnosťou

Občianske združenie Ochrana dravcov na Slovensku sa venuje výskumu a ochrane voľne žijúcich dravých vtákov a sov v prírode na celom území Slovenska. V roku 2022 sa vďaka finančnej podpore od Nadácie ZSE podarilo zrealizovať množstvo aktivít s regionálnym až celoslovenským dopadom. Pomohli sme rôznym druhom dravcov a sov, ktoré sú na Slovensku na pokraji vyhynutia, alebo sú ich populácie stále zraniteľné, a preto si vyžadujú pozornosť zo strany nás - ľudí.

Projekt Dávame dravcom domov  (3D od ZSE) je zameraný na praktickú ochranu dravcov a sov a umožňuje realizovať osvedčené aktivity, potrebné pre dlhodobé zabezpečenie prosperovania populácií chránených druhov. Zaujímavosti zo sveta vtákov je možné si vypočuť aj v podcaste Vtáčia akadémia, ktorý vznikol aj vďaka našej podpore.

10 000 €

Daphne

Medzinárodný program GLOBE

Cieľom projektu bolo aktívne podporiť inovatívne bádateľské vzdelávanie na slovenských školách v medzinárodnom programe GLOBE, do ktorého je aktuálne zapojených 127 krajín vo svete. V rámci projektu sa podarilo zapojiť do vedeckého bádania 20 nových škôl, vytvárajúc tak spolu sieť 60 GLOBE škôl z celého Slovenska. Žiaci a žiačky získavali informácie o kvalite životného prostredia, ktoré zadávali do databázy GLOBE pod záštitou NASA. Aktuálne školy zaslali do NASA  3576 údajov zo svojich meraní v okolí školy.

Súčasťou aktivít pre zapojené školy sú tiež školenia a webináre pre učiteľov, ktoré im umožnili získať odborné aj praktické poznatky pre zavádzanie bádateľsky orientovaného vzdelávania do bežného vyučovania. V rámci projektu sa taktiež podarilo zorganizovať žiacku online konferenciu, kde školské tímy prezentovali svoje triedne projekty a inšpirovali sa navzájom. Prínosom medzinárodného programu Globe na Slovensku je tiež zapájanie škôl so žiakmi so znevýhodneného prostredia.

4 000 €
60 škôl a vzdelávacích centier

Výnimočné školy

Aj učiteľky a učitelia sa potrebujú vzdelávať

Obdobie posledných rokov je v školstve veľmi turbulentné. Zmeny v súvislosti s koronavírusom, celospoločenské pnutia, príchod žiakov z Ukrajiny ale aj reformné pokusy robili a robia prácu učiteliek a učiteľov ešte zložitejšou. O to viac si vážime všetkých pedagógov, ktorí sa pasujú so všetkými výzvami a nevzdávajú to so vzdelávaním žiakov ale aj rozvíjaním samých seba. Preto sme ani v roku 2022 neváhali nad vyhlásením štvrtého ročníka grantového programu Výnimočné školy. V programe sme opäť podporili učiteľky a učiteľov, ktorí sa vo svojej pedagogickej praxi neboja zmeny.  Zmeny nielen vo forme vyučovania ale tiež zmeny osobnostnej. Chceme podporovať učiteľov, ktorí chcú vo svojom povolaní rásť, získavať nové zručnosti a vedomosti a tie následne aplikovať do práce so žiakmi. V štvrtom ročníku grantového programu bolo podporených 50 projektov sumou 100 000 €.

100 000 €
50 projektov

Učíme sa spolu online

Voľne prístupné učebné materiály nielen v čase dištančnej výučby

Pred dvoma rokmi Nadácia ZSE vytvorila stránku www.vynimocneskoly.sk, ktorá poskytuje voľne prístupné učebné materiály z rôznych predmetov. Čas ukázal, že materiály vytvorené výnimočnými učiteľmi sú užitočné nielen v čase dištančnej výučby, ale môžu byť nápomocné kedykoľvek v priebehu školského roka na doplnenie či vysvetlenie chýbajúceho učiva. V spolupráci s vybranými učiteľmi sa podarilo obsah webstránky rozšíriť na vyše 400 video príspevkov doplnených o pracovné listy či iné zaujímavé pracovné pomôcky. Aj v školskom roku 2022/2023 sme prostredníctvom programu Učíme sa spolu online hľadali učiteľky a učiteľov, ktorí majú záujem participovať na rozvoji webstránky. V druhom ročníku projektu nám s prípravou ďalšieho obsahu pomohlo 8 učiteliek a učiteľov, ktorí v programe získali celkovú podporu vo výške 19 180 €. Obsah stránky ostáva naďalej dostupný pre širokú verejnosť.

19 180 €
8 učiteliek a učiteľov

Indícia n.o.

Vzájomná inšpirácia na jedinečnej konferencii Reštart učenia

V roku 2022 pokračovala Nadácia ZSE v partnerskej spoluprácu s neziskovou organizáciou Indíciou, ktorá sa na Slovensku už 10 rokov venuje vzdelávaniu a inšpirovaniu učiteľov a manažérov na školách. Naša spolupráca spočívala v realizácii vzdelávacích aktivít v rámci Klubu škôl Indície a Nadácie ZSE, ktorý je primárne určený pre pedagógov podporených v niektorom z ročníkov grantového programu Výnimočné školy Nadácie ZSE.

V spolupráci s Indíciou sme tiež zorganizovali úspešný prvý ročník inšpiratívnej konferencie pre učiteľov Reštart učenia. Po dlhých mesiacoch sme 24.5.2022 v rámci konferencie mohli v priestoroch Elektrárne Piešťany privítať učiteľov z celého Slovenska. Spoločne s odborníkmi na vzdelávanie sa predstavili aj inšpiratívni učitelia a učiteľky podporení v grantovom programe Výnimočné školy.

41 620 €

Projekty vzdelávacích neziskových organizácií

Podporujeme rozmanité spôsoby rozvoja vzdelávania

Popri grantových programoch a partnerskej spolupráci podporila Nadácia ZSE aj realizáciu aktivít, ktoré ďalším spôsobom prispievajú k rozvoju vzdelávania na Slovensku. Jedným z nich bol aj projekt neziskovej vzdelávacej organizácie Zmudri.sk, ktorá vytvára video kurzy na témy potrebné pre život a šíri ich cez sociálne siete. Projekt Zmudri do škôl 3.0 sa venoval intenzívnej práci s učiteľmi a žiakmi po celom Slovensku v témach aktívneho občianstva, finančnej gramotnosti, či digitálnej bezpečnosti, mediálnej gramotnosti a kritického myslenia v online prostredí.

Projekt Nenásilná komunikácia reagoval na premenu zastaralého a trestajúceho systému riešenia šikanovania. Inklucentrum v rámci projektu zrealizovalo akreditáciu výcviku nenásilnej komunikácie pre expertov z rozličných oblastí. Výsledkom projektu bol tiež bulletin o šikanovaní pre školy a video o tom, ako na tému šikanovania ísť ináč.

Aj v roku 2022 patrila medzi najvplynejšie ekonomické think thanky na Slovensku ogranizácia INESS. Aj vďaka podpore Nadácie ZSE vplýval na debatu o verejných financiách, podnikateľskom prostredí, reguláciách, vzdelávacom procese či zdravotníckej politike.

30 000 €
3 projekty

Rozprúdime regióny

Rozvíjame komunitný život v západoslovenskom regióne

Prostredníctvom programu Rozprúdime regióny Nadácia ZSE s pomocou aktívnych ľudí a organizácií každoročne prispieva k oživeniu západoslovenského regiónu.

Od prvého ročníka v programe okrem originálnych projektov pre komunity, podporujeme aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok. Rok 2022 nebol významný len z pohľadu histórie našej spoločnosti. Svedkami historických udalostí sme boli všetci. Okolnosti, ktorých sme boli svedkami od februára 2022, nás konfrontovali aj s odlišnými kultúrami, tradíciami a zvykmi. Preto sme sa rozhodli dať priestor aj projektom, ktoré napomáhajú k zbližovaniu odlišných kultúr, posilňujú interkultúrny dialóg, prispievajú vzájomnému spoznávaniu. 

Vzhľadom na výnimočnosť 6. ročníka programu pri príležitosti 100. výročia skupiny ZSE, navýšila Nadácia ZSE rozpočet programu a tiež maximálnu výšku podpory na jeden projekt. Na základe odporúčania hodnotiacej komisie bolo v roku 2022 podporených spolu 143 projektov celkovou sumou 198 900 €.  

198 900 €
143 projektov

Zamestnanecký grantový program

Podporujeme dobrovoľnícke aktivity našich kolegov

Angažovanosť zamestnankýň a zamestnancov skupiny ZSE v komunitách, ktoré sú im blízke, je jedným z pilierov našich aktivít v rámci spoločenskej zodpovednosti. Nadácia ZSE v roku 2022 vyhlásila šiesty ročník Zamestnaneckého grantového programu, v rámci ktorého zamestnanci skupiny ZSE môžu pomôcť získať finančnú podporu organizáciám, ktorých činnosť im je blízka.

O podporu z programu sa mohli zamestnanci v spolupráci s vybranou organizáciou uchádzať predložením projektu, ktorý je zameraný na podporu športových, kultúrnych, vzdelávacích a komunitných aktivít v západoslovenskom regióne. Zamestnanecký grantový program je určený pre školy, mimovládne organizácie, obce, kultúrne inštitúcie a športové kluby. Aj v tomto programe sme pri príležitosti 100. výročia spoločnosti navýšili celkovú sumu podpory a tiež maximálnu výšku podpory na jeden projekt. V roku 2022 sme tak v Zamestnaneckom grantovom programe mohli podporiť až 141 projektov celkovou sumou 100 000 €.

100 000 €
141 projektov

Energia pre teba

Spoločne meníme svet na lepšie miesto pre život

Nadácia ZSE dlhodobo spolupracuje s Asociáciou pomoci postihnutým APPA. Naším spoločným cieľom je podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu motivovať komunitu na pomoc ľuďom so znevýhodnením, v ktorej pôsobia a spoločne meniť svet na ešte lepšie miesto pre život. 

V roku 2022 pokračovala naša spolupráca vyhlásením ďalšieho ročníka programu zameraného na organizovanie lokálnych charitatívnych podujatí v regióne západného Slovenska. O podporu z programu Energia pre teba sa môžu uchádzať fyzické osoby, neformálne skupiny občanov a mimovládne organizácie. Výťažok z charitatívnych podujatí je určený na zlepšenie života ľudí so zdravotným znevýhodnením.

V programe sme podporili realizáciu 10 charitatívnych podujatí, ktorých výťažok takmer 24 000 € bol v plnej výške použitý v prospech vybraných členov klubu APPA.

Okrem podpory prerozdelenej cez program Energia pre teba sme v roku 2022 podporili aj ďalší jedinečný projekt, vývoj prvej charitatívnej mobilnej aplikácie APPka. Vďaka aplikácii môže každý bez akýchkoľvek obmedzení pomôcť tým, ktorí to potrebujú a to len obyčajnou chôdzou alebo ľubovoľnou športovou aktivitou. Prvá slovenská charitatívna mobilná aplikácia premení energiu vynaloženú pri pohybových aktivitách na finančnú pomoc v prospech členov Klubu APPA. Nadácia ZSE podporila vznik aplikácie finančnou podporou vo výške 15 000 €.

25 000 €
10 charitatívnych podujatí vývoj mobilnej aplikácie

Komunitné projekty

Komunitný rozvoj podporujeme na rôznych úrovniach

Nadácia ZSE v roku 2022 popri grantových programoch a podpore partnerských organizácií finančne podporila tiež realizáciu projektov, ktoré významným spôsobom formujú rozmanité komunity v našej distribučnej oblasti.

Formát Na vlastných nohách funguje v Trenčíne od roku 2018 a ide o jedno z kľúčových podujatí neziskovej organizácie Voices. Podujatie vytvára priestor pre známych aj menej známych ľudí z rôznych miest neformálne predstaviť svoje nápady. Cieľom je motivovať mladých k samostatnosti, podporiť ich podnikateľské zručnosti, umožniť vznik nových spoluprác, zlepšiť komunikáciu medzi aktérmi v meste, prispieť k rozvoju komunity a zvýšiť tak ekonomický potenciál mesta. Hosťami sú profesionáli na voľnej nohe z kultúrnej a kreatívnej oblasti, sociálni či technologickí inovátori, komunitní lídri. V neposlednom rade podujatie pomáha zvyšovať sociálny status profesií v rôznych spoločenských a prírodovedných disciplínach. Vďaka podpore Nadácie ZSE sa mohlo v roku 2022 uskutočniť v období od septembra do decembra 5 podujatí.

Komunitné centrum Nitra je zariadenie, ktoré vytvára priestor pre podporu rôznych vekových a sociálnych skupín obyvateľstva na sídlisku Klokočina. Jedným z pretrvávajúcich nedostatkov sídliska bol chýbajúci priestor pre pravidelné kultúrne a koncertné podujatia. S cieľom podporiť komunitný spôsob života obyvateľov sídliska Klokočina sa centrum rozhodlo vybudovať klubovú hudobnú scénu. Zámerom projektu Cawca uvádza bolo vytvoriť tradíciu piatkových klubových hudobných večerov. Oslovením atraktívnych amatérskych aj profesionálnych kapiel a hudobníkov, pochádzajúcich najmä zo Slovenska, Čiech a Maďarska chce vznikla zaujímavá dramaturgia, ktorá do Komunintého centra pritiahla viac ako 580 obyvateľov.

11 600 €
2 projekty

Elektrárňa Piešťany

Interaktívne centrum pre všetky generácie

Ťažiskové aktivity realizované v Elektrárni Piešťany sú:

- Interaktívne vzdelávacie programy pre základné a stredné školy

- Vzdelávacie programy pre verejnosť

- Zábavno-vzdelávacie rodinné podujatia

- Komunitné aktivity

- Kultúrne podujatia

Každoročne sa snažíme ponuku aktivít v Elektrárni Piešťany rozširovať a vylepšovať. V roku 2022 sa podarilo zrealizovať druhú záhradnú učebňu s prípravou na solárnu strechu. Časté využívanie exponátov a vzdelávacích pomôcok si vyžiadalo ich údržbu a drobné opravy. Rozsiahlejšou úpravou prešli UV perá slúžiace na kreslenie svetlom, ktoré boli prerobené na bezdrôtové. Vybavenie Elektrárne bolo doplnené aj o nové tablety, ktoré sú intenzívne využívané pri vzdelávacích programoch pre žiakov a študentov, ale tiež pri komentovaných prehliadkach pre verejnosť.

Po niekoľkých rokov sa tiež podarilo nadviazať na sériu komunitných prednášok a v septembri 2022 sa v priestoroch Elektrárne uskutočnilo podujatie MADE IN PIEŠŤANY: FESTIVAL & GALA. Zámerom bolo spropagovať lokálnych výrobcov, inštitúcie a jednotlivcov, ktorí svojimi aktivitami formujú život v meste Piešťany. Program podujatia bol rozdelený do dvoch dní. Sobotňajší gala večer bol tematicky ladený do éry 20-tych rokov minulého storočia na počesť 100. výročia založenia spoločnosti ZSE. Výťažok z tichej aukcie gala večera bol určený na pokrytie nákladov interaktívneho denného detského tábora pre deti zo sociálne slabších rodín z Piešťan a okolia.

108 000 €
2 051 žiakov zo 47 škôl

Podpora humanitárnych organizácií

Pomoc ľuďom zasiahnutým vojnou v Ukrajine

Mareena je občianske združenie, ktorého cieľom je poskytovať podporu utečencom a migrantom, aby na Slovensku našli dôstojný a bezpečný domov, bez ohľadu na ich národnosť, etnickú a náboženskú príslušnosť. Od mája 2022 participovala na aktivitách realizovaných v Humanitárnom centre pre utečencov Gabčíkovo s cieľom podporiť ochranu a vzdelávanie cca 350 detí, ktoré so svojimi rodičmi, prevažne matkami, utiekli pred vojnou v Ukrajine a našli útočisko na Slovensku. Vďaka svojim zamestnancom zo Slovenska aj Ukrajiny poskytovala komplexnú podporu vo výchovno-vzdelávacom procese deťom ubytovaným v centre. Zároveň v centre organizovala pravidelné jazykové kurzy pre školopovinné deti. Nadácia ZSE podporila aktivity združenia sumou 25 000 €.

V marci 2022 poskytla finančnú podporu 25 000 € pre organizáciu Človek v ohrození. Nezisková organizácia Človek v ohrození Slovenská republika za viac ako 20 rokov svojej existencie pôsobila vo viac ako 25 krajinách po celom svete, vrátane Slovenska. Organizácia je v Ukrajine prítomná od roku 2014. V čase poskytnutia finančnej podpory vo výške 25 000 € primárne poskytovala svoju pomoc na slovensko-ukrajinskej hranici a bola pripravená podať pomocnú ruku Ukrajincom a Ukrajinkám, ktorí chcú nájsť svoj dočasný domov na Slovensku.

25 000 €
2 podporené organizácie

Finančná správa

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Popis Suma
Prijaté príspevky od iných organizácií 38227,52 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane 738660,90 €

Prehľad príjmov

Popis Suma
Prijaté dary 199231 €
Príjem z podielu zaplatenej dane 551791,64 €

Prehľad darcov a prijatých darov

Popis Suma
Západoslovenská distribučná, a.s. 94682,00 €
ZSE Energia, a.s. 104401,00 €
ZSE Business Services, s. r. o. 148,00 €

Celkové náklady v členení podľa jednotlivých druhov činností

Popis Suma
Osobitné náklady - prevádzka Elektrárňa Piešťany 29273,82 €
Poskytnuté dary - KC Nitra/Elektrárňa Piešťany 85000 €
Poskytnuté dary - Iné 3000 €
Audit 1296 €
Bankové poplatky 12 €
Právne služby 65,70 €
Náklady na posudzovanie projektov 4500 €
Ostatné poplatky 80 €