banner

Výročná správa 2020

Milí priaznivci Nadácie ZSE,

máme za sebou štvrtý rok fungovania Nadácie ZSE, rok 2020. Budeme veľmi radi, ak sa spolu s nami obzriete za našimi výsledkami, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť vďaka podpore výnimočných komunitných projektov a v spolupráci s našimi dlhodobými partnermi. Už zrejme navždy ostane tento rok...

máme za sebou štvrtý rok fungovania Nadácie ZSE, rok 2020. Budeme veľmi radi, ak sa spolu s nami obzriete za našimi výsledkami, ktoré sa nám podarilo dosiahnuť vďaka podpore výnimočných komunitných projektov a v spolupráci s našimi dlhodobými partnermi. Už zrejme navždy ostane tento rok poznačený pandémiou koronavírusu, ktorý na dlhé mesiace poznačil náš každodenný život. Jednou z oblastí, ktoré obmedzenia najviac zasiahli, boli naše školy. V snahe predísť šíreniu nákazy ostali zatvorené týždne až mesiace. Učiteľky a učitelia na všetkých stupňoch škôl sa zo dňa na deň museli prispôsobiť celkom novej situácii. Sami sa museli naučiť, ako svojim žiakom odovzdávať vedomosti novým spôsobom. Vzdelávanie sa presunulo do online prostredia a v mnohých prípadoch bolo učivo zredukované na kľúčové oblasti. Zatvorenie škôl výrazne ovplyvnilo aj realizáciu projektov podporených v prvom ročníku grantového programu Výnimočné školy. V Nadácii ZSE sme sa rozhodli túto situáciu aspoň trochu uľahčiť a využiť potenciál našich výnimočných učiteľov. V spolupráci s kreatívnymi učiteľmi sme veľmi rýchlo pripravili na základe reálnych skúseností pedagógov nový flexibilný nástroj, ktorý môžu rodičia využívať spolu s deťmi doma tak, aby učenie bolo zmysluplné, ale aj zábavné. Vďaka učebným materiálom, ktoré pripravili, sme vytvorili webovú stránku www.vynimocneskoly.sk s voľne prístupnými učebnými materiálmi z rôznych predmetov a jej obsah plánujeme aj v budúcnosti rozširovať. Obmedzenia nariadené v snahe zabrániť šíreniu vírusu ovplyvnili aj ďalšie aktivity našej nadácie. Po štyroch rokoch sme nevyhlásili nový ročník grantového programu Rozprúdime regióny. Projektom podporeným v predchádzajúcom ročníku sme umožnili predĺžiť termín realizácie a spoločne sme hľadali cesty, ako projekty zmysluplne zrealizovať aj v sťažených podmienkach. Nezaostávali ani naši kolegovia, ktorí v rámci Zamestnaneckého grantového programu vyjadrili podporu drobným projektom vo svojom okolí. Napriek všetkým prekážkam nás uplynulý rok utvrdil v tom, že naša podpora lokálnych komunít a vzdelávania prináša zmysluplné výsledky. Ďakujeme všetkým, ktorí majú na tom svoju zásluhu.

Viac

Vízia nadácie

Nadácia ZSE bola založená zriaďovateľom Západoslovenská energetika, a.s. 4. augusta 2014. Podporu verejnoprospešných aktivít vnímame ako investíciu. Očakávame, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť tým, že prinesú reálnu zmenu. V školstve, v lokálnych komunitách, v spoločnosti. Preto chceme svojou podporou vytvárať prostredie, ktoré je inšpiratívne a inovatívne. Podpora vzdelávania, rozvoj inovácií, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj preto patria k našim hlavným programovým prioritám.

Ciele nadácie

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí k našim prioritám. Naším cieľom je podporovať iniciatívy, ktoré dokážu aktivovať komunitu a prispievať k tomu, aby náš svet bol lepším miestom na život.

Zloženie orgánov nadácie

Peter Bednár

Správca

Markus Kaune

Predseda správnej rady

Juraj Krajcár

Člen správnej rady

Marian Rusko

Člen správnej rady

Juraj Bayer

Predseda dozornej rady

Lucia Macaláková

Členka dozornej rady

Boris Németh

Člen dozornej rady

Nadácia ZSE od svojho vzniku svojimi aktivitami kontinuálne prispieva k skvalitňovaniu procesu vzdelávania na Slovensku. Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý umožňuje zodpovedne sa rozhodovať a konať. Téma vzdelávania bola v roku 2020 mimoriadne aktuálna. Mesiace, počas ktorých boli slovenské školy zatvorené v dôsledku šírenia pandémie koronavírusu, potvrdili, že podpora vzdelávania je v našej spoločnosti kľúčová. O čom sa dlho hovorilo, sa zrazu stalo skutočnosťou. Vzdelávanie sa presunulo do online prostredia a v mnohých prípadoch bolo učivo zredukované na kľúčové oblasti. Výnimočná situácia opäť potvrdila výnimočnosť mnohých učiteliek a učiteľov. Cieľom Nadácie ZSE je nielen ich podpora v snahe prinášať do škôl inovatívne metódy a byť inšpiráciou pre kolegov. Rovnako chceme informovať širokú verejnosť o aktívnych učiteľov a komunikovať pozitívne zmeny realizované vďaka nim na slovenských školách. V oblasti vzdelávania podporila Nadácia ZSE v roku 2020 štyri projekty.

Nadácia ZSE od svojho vzniku smeruje podporu do aktivít a projektov, ktoré prostredníctvom iniciatívnych a inšpiratívnych ľudí prinášajú reálnu zmenu v ich bezprostrednom okolí. Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite. Aby svojím konaním menili svet na ešte lepšie miesto pre život. Kľúčovým v tejto podpore je grantový program Rozprúdime regióny. Veľkým prínosom v našej snahe sú aj naši kolegovia, ktorí prostredníctvom Zamestnaneckého grantového programu podporujú lokálne projekty. Popri podpore komunitných iniciatív sa takisto snažíme scitlivovať vnímanie verejnosti na potreby ľudí so zdravotným postihnutím. V tomto nám už niekoľko rokov pomáha Asociácia pomoci postihnutým APPA prostredníctvom programu Búrame bariéry.  

Elektrárňa Piešťany, bývalá obecná elektráreň, je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Nadácia ZSE tam od jesene roku 2014 pomáha vytvárať priestor pre neformálne aj formálne vzdelávanie a priamy dotyk s vedou pre širokú verejnosť. 
V spolupráci s OZ Komunitné centrum Nitra, ktoré je našim strategickým partnerom chceme dlhodobo ponúkať vlastné vzdelávacie a rozvojové aktivity v Elektrárni Piešťany a vytvoriť centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia. V rámci partnerstva poskytuje Nadácia ZSE bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na energie, a zároveň inštitucionálnu podporu pre partnera na rozvoj vzdelávacích aktivít. 

Zelená škola

Obľúbený program v školskom roku 2019/2020 offline aj online

Zelená škola je  výchovno-vzdelávací program určený pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie. Žiaci s pomocou učiteľov a rodičov v programe realizujú dlhodobé a praktické aktivity, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia. Cieľom programu je podpora školských komunít.

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica školy podporuje účastníkov programu prostredníctvom inšpiratívnych a zážitkových workshopov, materiálov a informačným servisom. Praktickú podporu pre školy zabezpečujú aj profesionálni osobní konzultanti a výmena skúseností s inými školami. Realizácia programu vytvára na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Na školách zapojených v programe dochádza k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Program Zelená škola funguje na Slovensku už 16 rokov. Jednou z aktuálnych priorít v školskom roku 2019/2020 preto bolo prinášanie inšpirácie zo skúsených škôl na novozapojené školy a ich vzájomné sieťovanie. Novinkou regionálnych seminárov bolo vytvorenie priestoru na zdieľanie skúseností v menších skupinách.

„Rady sa inšpirujeme školami – zvlášť odovzdávanie si skúseností, ako prekonávať prekážky, ako zapojiť kolektív, rodičov a verejnosť a ako ich efektívne informovať.“

Realizáciu plánovaných aktivít v druhom polroku výrazne ovplyvnilo zatvorenie škôl v dôsledku celosvetovej pandémie koronavírusu. Program Zelená škola sa presunul do online priestoru, ale aj do domácností. Poznanie potrieb škôl, priebežná komunikácia, monitoring a flexibilita v metodickej podpore škôl boli vyše 3 mesiacov základnými východiskami práce tímu Zelenej školy.

 

30 000 eur
309 zapojených škôl

Výnimočné školy

Podporujeme reformátorov slovenských škôl

V roku 2020 Nadácia ZSE vyhlásila druhý ročník grantového programu Výnimočné školy, ktorého cieľom je podpora učiteľov základných a stredných škôl s inovatívnym prístupom na celom Slovensku. Program je určený pre učiteľky a učiteľov základných a stredných škôl, ktorí napriek prekážkam nestratili odhodlanie učiť inak a byť inšpiráciou pre svojich žiakov a kolegov. V druhom ročníku programu bolo podporených 23 projektov sumou 50 000 eur.

V marci 2020 sa aj na Slovensku začala šíriť celosvetová pandémia nového koronavírusu a ochorenia COVID-19. Jedným z opatrení na zabránenie šíreniu nákazy bolo plošné zatvorenie škôl a odporúčanie na prácu z domu. Opatrenia súvisiace s ochorením COVID-19 postavili mnohých učiteľov do situácie, kedy vedomosti žiakom museli odovzdávať novým spôsobom. Učiteľmi sa zo dňa na deň stali aj rodičia. Ako reakciu na výnimočnú situáciu, v ktorej sa ocitli učitelia, žiaci a rodičia počas mimoriadneho stavu spustila Nadácia ZSE v apríli 2020 webovú stránku www.vynimocneskoly.sk.

Webová stránka poskytuje voľne prístupné učebné materiály z rôznych predmetov, ktoré môžu byť nielen v rámci dištančného vzdelávania využívané kedykoľvek. Obsah webovej stránky sa nám podarilo pripraviť vďaka spolupráci s učiteľmi z prvého ročníka programu Výnimočné školy. Potenciál tejto stránky sme sa však rozhodli ďalej rozvíjať. Preto sme z projektov predložených v druhom ročníku podporili 7 výnimočných učiteľov a učiteliek sumou 17 500 eur. Výsledkom ich práce je takmer 200 nových príspevkov, ktoré sú pre návštevníkov stránky k dispozícii kedykoľvek bez obmedzenia.

V druhom ročníku grantového programu Výnimočné školy podporila Nadácia ZSE celkovo 30 projektov sumou 67 500 eur.

67 500 eur
30 projektov

Voices n.o.

O výnimočných učiteľoch treba hovoriť

Nezisková organiácia Voices od svojho vzniku realizuje vzdelávacie, kultúrne a voľnočasové podujatia určené pre širokú verejnosť. Počas svojho vyše 10-ročného pôsobenia usporiadala viac ako 250 vzdelávacích workshopov či 5 ročníkov neformálnej konferencie Jump Slovensko.

V rámci podpory vzdelávania nie je našou snahou len finančne podporovať aktivity realizované na slovenských školách, ale tiež predstaviť výnimočných učiteľov širokej verejnosti. Sme presvedčení, že na našich školách máme pedagógov, pre ktorých je učiteľstvo stále povolaním. Ktorí k svojej práci pristupujú s nadšením a snažia sa prinášať do vyučovania nové vyučovacie princípy.

V rámci spolupráci s Voices v roku 2020 sme sa rozprávali s učiteľmi podporenými v programe Výnimočné školy a priniesli ich odpovede na rôzne otázky týkajúce sa školstva a vzdelávania. Usporiadali sme pre učiteľov workshop na tému ako pripraviť a dobre napísať projekt, ktorý je spracovaný aj vo forme videa prístupného širokej verejnosti.

16 000 eur
4 rozhovory, 3 workshopy, 1 videofilm

Vedátor

Najznámejšie experimenty vo fyzike do škôl

Projekt Vedátor sa dlhodobo venuje popularizácii vedy na Slovensku. Hlavnými kanálmi komunikácie sú sociálne siete, webová stránka a pravidelný Vedátorský podcast. Bežne ponúka slovenským vedcom a vedkyniam možnosť odprezentovať svoj výskum a priblížiť ho širokej verejnosti, reaguje na aktuálne hoaxy a dezinformačné kampane, zapája sa do diskusií a iných platforiem na šírenia povedomia o vede. Nadácia ZSE v roku 2020 podporila tlač knihy Najznámejšie experimenty vo fyzike (autori: Samuel Kováčik, Ján Kurinec). Kniha pútavým jazykom oboznamuje čitateľa s najznámejšími experimentmi vo fyzike za posledných cca 300 rokov. Formou dialógu opisuje 10 experimentov z prírodných vied. Veríme, že aj podporou takýchto projektov prispejeme k popularizácii fyziky a vedy ako takej medzi žiakmi.

3 000 eur

Rozprúdime regióny

Komunitný život v regiónoch

Prostredníctvom grantového programu Rozprúdime regióny Nadácia ZSE každoročne podporuje komunitný a kultúrny život v obciach západného Slovenska. Cieľom programu je podporovať lokálne podujatia, ktoré mobilizujú komunitu, prispejú k upevneniu medziľudských vzťahov, zmobilizujú komunitu a posilnia medzigeneračné vzťahy.

V roku 2020 komunitný život na Slovensku výrazne obmedzila pandémia koronavírusu. Vzhľadom na epidemiologické opatrenia a v snahe zabrániť ďalšiemu šíreniu vírusu a ochorenia COVID-19, ktoré spôsobuje, Nadácia ZSE sa rozhodla nevyhlásiť plánovaný, piaty ročník grantového programu Rozprúdime regióny. Pokiaľ to situácia umožňovala v priebehu roka 2020 dobiehala realizácia projektov podporených v ostatnom, štvrtok ročníku programu. Prostredníctvom galérie si pripomíname momenty z úspešných projektov a budeme sa tešiť na ďalšie komunitné aktivity v budúcnosti.  

Zamestnanecký grantový program

Dobrovoľnícke aktivity našich kolegov

V roku 2020 vyhlásila Nadácia ZSE štvrtý ročník Zamestnaneckého grantového programu. Ten je určený pre zamestnancov skupiny ZSE, aktívne zapojených do projektov, ktorými zveľaďujú prostredie, kde žijú. V programe sa opätovne o podporu mohli uchádzať športové, kultúrne, vzdelávacie a komunitné aktivity realizované v spolupráci s našimi kolegami. Podpora z programu je smerovaná na realizáciu verejnoprospešných komunitných, športových, kultúrnych a vzdelávacích projektov.

V roku 2020 bolo v Zamestnaneckom grantovom programe podporených 140 projektov, ktoré boli podporené celkovou sumou 70 000 €. V súvislosti s epidemiologickými opatreniami s cieľom zabrániť šíreniu koronavírusu a ochorenia COVID-19 v priebehu realizácie viaceré podporené projekty prispôsobili plánované projektové aktivity aktuálnym vládnym nariadeniam platným v čase ich realizácie. 

70 000 eur
140 projektov

Búrame bariéry

Podporujeme charitatívne podujatia

Nadácia ZSE dlhodobo spolupracuje s Asociáciou pomoci postihnutým APPA. V roku 2020 pokračovala táto spolupráca len realizáciou projektov podporených v treťom ročníku programu Búrame bariéry, ktoré získali finančnú podporu v roku 2019 a ich realizácia mala presah do roku 2020.

Prostredníctvom programu Nadácia ZSE posilňuje svoje aktivity v téme komunitného rozvoja s cieľom zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami. Finančná podpora z programu je určená na realizáciu charitatívnych podujatí, ktorých výťažok je určený na zlepšenie života ľudí so zdravotným znevýhodnením.

Vzhľadom na celosvetovú pandémiu koronavírusu, ktorý vo vyššej miere ohrozuje ľudí s chronickými ochoreniami, štvrtý ročník programu nebol v roku 2020 vyhlásený.

 

#KtoPomozeSlovensku

Podpora občianskej iniciatívy v čase pandémie

Pandémia koronavírusu, ktorý sa na začiatku roka 2020 začal šíriť aj na Slovensku, iniciovala vznik viacerých projektov s cieľom pomôcť zmierniť dopady pandémie a podporiť vzájomnú medziľudskú pomoc. Zmeny, ktoré zasiahli náš každodenný život ovplyvnili aj aktivity Nadácie ZSE a obmedzili mnohé verejnoprospešné projekty, ktoré podporujeme. Preto sa Nadácia ZSE rozhodla podporiť jednu z týchto iniciatív #KtoPomozeSlovensku. Vďaka prehľadnému systému financovania a zabezpečenia materiálnej pomoci iniciatíva pomohla zvládnuť situáciu nemocniciam, domovom sociálnych služieb a ďalším zariadeniam poskytujúcim služby pre zraniteľné skupiny ľudí v jarných mesiacoch roku 2020 počas prvej vlny pandémie koronavírusu.

20 000 eur

Elektrárňa Piešťany

Kultúrne a vzdelávacie centrum

Od začiatku transformácie budovy Elektrárne Piešťany na kultúrne a vzdelávacie centrum bolo našim cieľom pritiahnuť do týchto výnimočných priestorov čo najviac návštevníkov. Vďaka nim ožili priestory zrekonštruovanej pamiatky. Pandémia koronavírusu, ktorý sa začal šíriť v roku 2020 aj na Slovensku, však na dlhý čas presunula aj aktivity realizované v Elektrárni Piešťany do online priestoru. Vynútená prestávka umožnila pripraviť sériu vzdelávacích videí či zábavný kvíz, v ktorom si súťažiaci mohli otestovať svoje vedomosti z fyziky či histórie budovy. Všetky videá sú dostupné na stránke www.elektrarnapiestany.sk.

56 000 eur
20 vzdelávacích videí

Finančná správa

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Popis Suma
Príspevky prijaté od iných organizácií 104237,57 €
Príspevky z podielu zaplatenej dane 159152,08 €

Prehľad príjmov

Popis Suma
Prijaté dary 98884,00 €
Príjem z podielu zaplatenej dane 442023,85 €

Prehľad darcov a prijatých darov

Popis Suma
Západoslovenská distribučná, a.s. 75591,00 €
ZSE Energia, a.s. 23293,00 €

Celkové náklady členené podľa jednotlivých druhov činností

Popis Suma
Osobitné náklady - prevádzka Elektrárňa Piešťany 22732,24 €
Poskytnuté dary KC Nitra - Elektrárňa Piešťany 56000 €
Poskytnuté dary - granty 179152,08 €
Reklama 3600 €
Audit 538,80 €
Bankové poplatky 97 €
Právne služby 66,03 €
Náklady na posudzovanie projektov 1200 €
Ostatné poplatky 3,50 €