banner

Výročná správa 2018

Rok 2018 v Nadácii ZSE

Milí priatelia, teší nás, že už tretí rok Vám môžeme dodávať energiu na verejnoprospešné projekty. Čítame si záverečné správy z podporených projektov, vyberáme fotky a tešíme sa, koľko pekných vecí sa podarilo zrealizovať. Dozvedáme sa, kde...

Milí priatelia, teší nás, že už tretí rok Vám môžeme dodávať energiu na verejnoprospešné projekty. Čítame si záverečné správy z podporených projektov, vyberáme fotky a tešíme sa, koľko pekných vecí sa podarilo zrealizovať. Dozvedáme sa, kde všade sú dobrí ľudia, ktorým záleží na mieste kde žijú a majú odvahu robiť veci inak. Vidíme ako sa deti tešia z vynoveného ihriska v škôlke, ako sa im kvalitnejšie trénuje stolný tenis, futbal, motokros alebo ako nacvičujú folklórne vystúpenie v nových krojoch. Malé projekty, ktoré robia veľké zmeny v miestnych komunitách, aj vďaka angažovanosti našich zamestnancov, ktorí voľný čas zamenili za dobrovoľníctvo. Počas celého roka sledujeme ako sa Zeleným školám darí napĺňať ciele na ceste k zmene a teší nás, že je ich stále viac. Obdivujeme energiu učiteľov, ktorí sa rozhodli nečakať na reformu školstva, ale sami menia vyučovanie na svojich školách a sú inšpiráciou pre ostatných. Držíme im všetkým palce a tešíme sa na ďalšie pozitívne výsledky, ktoré zahrnieme do výročnej správy. Príbehy s dobrým koncom premeníme na čísla, kontingenčné tabuľky a koláčové grafy. To sú pre nás hlavné nástroje transparentnosti, lebo čísla hovoria jasnou rečou. 2% z daní boli v Nadácii ZSE použité na podporu 330 projektov v celkovej sume 420 000 eur za rok 2018. My však vieme, že 100% týchto projektov tvoria ľudia, ktorí sú angažovaní, neľahostajní a odvážni, lebo veria, že zmena je možná. Ako povedal Winston Churchill: „Optimista hovorí, že žijeme v najlepšom možnom svete a pesimista sa obáva, že je to pravda.“ Optimista, či pesimista, spoločne skúsme urobiť všetko preto, aby náš svet bol lepším miestom na život. Inšpiratívne čítanie a veľa energie na dobré nápady želám.

Viac

Vízia nadácie

Nadácia ZSE bola založená zriaďovateľom Západoslovenská energetika, a.s. 4. augusta 2014. Podporu verejnoprospešných aktivít vnímame ako investíciu. Očakávame, že vložené úsilie a zdroje sa vrátia späť tým, že prinesú reálnu zmenu. V školstve, v lokálnych komunitách, v spoločnosti. Preto chceme svojou podporou vytvárať prostredie, ktoré je inšpiratívne a inovatívne. Podpora vzdelávania, rozvoj inovácií, ochrana životného prostredia a komunitný rozvoj preto patria k našim hlavným programovým prioritám.

Ciele nadácie

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú nám život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Zodpovednosť voči životnému prostrediu patrí k našim prioritám. Naším cieľom je podporovať iniciatívy, ktoré dokážu aktivovať komunitu a prispievať k tomu, aby náš svet bol lepším miestom na život.

Zloženie orgánov nadácie

Peter Bednár

Správca

Jochen Kley

Predseda správnej rady

Juraj Krajcár

Člen správnej rady

Marian Rusko

Člen správnej rady

Juraj Bayer

Predseda dozornej rady

Lucia Macaláková

Členka dozornej rady

Boris Németh

Člen dozornej rady

Chceme prispieť k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Kvalitné vzdelávanie vnímame ako nástroj, ktorý nám umožní rozhodovať sa zodpovedne. Vo vzťahu ku svojej komunite, spoločnosti, životnému prostrediu, vo vzťahu k energetickým a prírodným zdrojom. To sú dôvody, pre ktoré považujeme podporu vzdelávania za investíciu. Veríme, že podporou vzdelávacích projektov vznikne na školách priestor na rozvoj tvorivého a kritického myslenia. Chceme prispieť k tomu, aby na školách došlo k zlepšeniu medziľudských vzťahov a atmosféry prostredníctvom spolupráce na spoločných cieľoch.

Inovácie pomáhajú zlepšovať kvalitu života ľudí, uľahčujú život a prispievajú k udržateľnému rozvoju. Strategicky sa Nadácia ZSE zameriava na podporu kľúčovej témy trvalá udržateľnosť, energetická efektívnosť, zelené technológie a v rámci ich podpory pre začínajúcich podnikateľov a startupy chceme priniesť inovatívne prístupy v tejto téme. Na Slovensku je mnoho ľudí, ktorí sú šikovní a majú skvelé nápady. Platí to rovnako či už ide o podnikanie, rozvoj občianskej spoločnosti či umenie. Dúfame, že takýchto iniciatív bude pribúdať a podmienky pre podnikanie a občianske aktivity sa budú zlepšovať.

Považujeme za veľmi dôležité podnecovať ľudí k aktivite a prispievať svojím konaním k tomu, aby svet, ktorý vytvárame, bol ešte lepším miestom na život. Naším cieľom je podporovať iniciatívy a projekty, ktoré majú ambíciu aktivovať komunitu, v ktorej pôsobia.

V roku 2018 sme v oblasti podpory komunít opäť realizovali 3 otvorené grantové programy. Pokračovali sme 3. ročníkom programu Rozprúdime regióny. Umožnili sme našim zamestnancom rozvíjať dobrovoľníctvo v rámci Zamestnaneckého grantového programu a v spolupráci Asociáciou pomoci postihnutým APPA sme pokračovali v zaktivizovaní miestnych komunít na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami v rámci programu Búrame bariéry.

Elektrárňa Piešťany je zrekonštruovaná priemyselná pamiatka zo začiatku 20. storočia. Bývalá obecná elektráreň, zapísaná na zozname národných kultúrnych pamiatok, sa od jesene roku 2014 stala priestorom pre vzdelávanie, kultúru, spoločenské aktivity a stretávanie všetkých generácií.  Vlastníkom budovy EP je Nadácia ZSE. Primárnou funkciou budovy je vytvárať priestor pre neformálne aj formálne vzdelávanie a priamy dotyk s vedou a technikou pre širokú verejnosť. 
Nadácia ZSE má od roku 2016 uzavreté strategické partnerstvo s OZ Komunitné centrum Nitra, ktoré bude dlhodobo rozvíjať vlastné vzdelávacie a rozvojové aktivity v Elektrárni Piešťany a vytvorí centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia V rámci partnerstva poskytuje Nadácia ZSE bezodplatne priestor Elektrárne, vrátane existujúceho vybavenia a nákladov na energie, a zároveň inštitucionálnu podporu pre partnera na rozvoj vzdelávacích aktivít. 

Zelená škola

Zelené školy 2018

Zelená škola je najväčší výchovno-vzdelávací program v oblasti environmentálnej výchovy na svete. Určený je pre materské, základné a stredné školy, ktoré chcú zmeniť seba a svoje okolie.

Myšlienka programu vychádza z presvedčenia, že problematike životného prostredia sa nestačí len učiť, ale je nevyhnutné zmeniť̌ naše konanie. Školy zapojené do programu sú motivované k realizácii dlhodobých, praktických a vzdelávacích aktivít, ktoré majú reálny pozitívny dopad na životné prostredie školy a jej okolia.

„Cieľom programu Zelenej školy je rozvíjať participáciu na škole, ponúkať zaujímavejšie formy vyučovania, no najmä znížiť vplyv školy na životné prostredie. Program Zelená škola má medzinárodný rozmer, okrem Slovenska je realizovaný v 67 krajinách sveta," povedal manažér programu Juraj Oravec.

Pre zapojené školy sú počas školského roka pripravené interaktívne workshopy, metodické a informačné materiály a profesionálne konzultácie. Na mnohých podujatiach, ktoré školy v rámci programu absolvujú, majú príležitosť k vzájomnej výmene skúseností.

Všetky zúčastnené školy majú na záver programu možnosť zapojiť sa do záverečného hodnotenia a uchádzať sa o certifikát Zelená škola. Hodnotené sú za pozitívnu zmenu v oblasti spolupráce so žiakmi, pedagogickým a nepedagogickým personálom školy, rodičmi a obcou, a za úspešnú realizáciu environmentálnych a vzdelávacích aktivít naplánovaných v environmentálnom akčnom pláne.

Odovzdávanie certifikátov úspešným absolventom hodnotenia za školský rok 2017/2018 sa uskutočnilo 17.10.2018 v Divadle Aréna v Bratislave. Vlajku, certifikát či diplom programu Zelená škola bol odovzdaný 103 školám, ktoré počas uplynulých dvoch rokov realizovali environmentálnu výchovu a praktické aktivity s priamym zapojením žiakov.

Program Zelená škola existuje na Slovensku od roku 2004 a počet zapojených škôl každým rokom stúpa. V školskom roku 2018/2019 sa do programu Zelená škola zapojilo rekordných 345 škôl. Nadšenie pre ciele programu zdieľame aj my v ZSE a preto sme sa v roku 2015 stali generálnym partnerom. Program Zelená škola získal v roku 2016 cenu ministra životného prostredia za mimoriadne výsledky a dlhodobé aktivity v ochrane a starostlivosti v tejto oblasti.

Viac informácií a najmä inšpirácií k zmene vzdelávania na http://www.zelenaskola.sk/ a http://www.zivica.sk/.

50 000 eur
345 zelených škôl

Sokratov inštitút

Sokratov inštitút 2018

Sokratov inštitút vychováva nových mladých sociálnych lídrov a prostredníctvom nich mení lokálne komunity na Slovensku. Sokratov inštitút organizuje ročné akreditované doplnkové vzdelávanie pre nadaných študentov a absolventov vysokých škôl do 32 rokov, sieťuje svojich absolventov v alumni programe, vydáva publikácie a organizuje podujatia pre širokú verejnosť. Zriaďovateľom je CEEV Živica, odborným garantom Technická univerzita vo Zvolene.

Sokratov inštitút v akademickom roku 2017/2018 v číslach:

 • 22 študentov a študentiek
 • 15 obhájených mikroprojektov
 • 10 vzdelávacích workshopov + záverečné kolokvium
 • 12 alumni mentorov a mentoriek
 • 1 vydaná kniha Cigánka v náklade 3000 ks
 • 1 vydaná kniha Dobrú noc a pozor na hady v náklade 2000 ks
 • 2 festivaly Showcrates - Bratislava a Košice (viac ako 500 ľudí)
 • 5 verejných prednášok (400 účastníkov)
 • 1 európska cena GENE
 • 2 ocenenia odborného garanta
 • 2 workshop pre absolventov v alumni programe
 • 3 lektori a 2 absolventky v talkshow Trochu Inak (Martin Jan Stránský, Vanessa Andreotti, Daniel Everett, Janette Maziniová-Mottlová, Monika Suchánska, Andrea Uherková); 2 absolventi v relácií Slovensko Advent 2017 (Dominik Jakub, Zuzana Sabóová)
 • 40 x videí „Zmena je v tebe – ako mladí ľudia menia Slovensko:

 

50 000 eur
20 sociálnych inovátorov

Asociácia pomoci postihnutým APPA

Dostaneme ťa do školy

Podpora vzdelávania patrí v Nadácii ZSE k hlavným prioritám. Systematicky chceme prispievať k tomu, aby sa proces vzdelávania na Slovensku mohol zlepšovať. Uvedomujeme si, že na ceste ku kvalitnému vzdelaniu je potrebné prekonať ešte mnoho prekážok. Veríme, že spoločnými silami sa nám podarí preklenúť bariéry, ktoré komplikujú žiakom s postihnutím každodenný život v škole. 

V roku 2018 preto Nadácia ZSE v spolupráci s Asociáciou pomoci postihnutým APPA otvorili 2. ročník grantového programu Dostaneme ťa do školy.  Finančný príspevok 8 000 eur mohla škola získať na vybudovanie bezbariérového riešenia pre svojich žiakov s postihnutím a vytvoriť tak priestor na integráciu a spoločné vzdelávanie všetkých detí bez rozdielu. 

Bezbariérové prístupy boli vybudované na Základnej škole v Leviciach, v Moravanoch nad Váhom a na Strednej odbornej škole v Zlatých Moravciach.

24 000 eur
3 školy

Rozprúdime regióny

Rozprúdime regióny

Nadácia ZSE vyhlásila v poradí už 3. ročník otvoreného grantového programu Rozprúdime regióny. Podporu mohli opätovne získať podujatia a akcie s cieľom podporiť a zviditeľniť kultúrny, športový a komunitný život v obciach na celom západnom Slovensku. Program každoročne podporuje najmä originálne projekty pre komunity, alebo aj také, ktoré zviditeľňujú výnimočnosť konkrétneho regiónu a jeho tradičných zvykov, či pamiatok.

Do termínu uzávierky 3.7.2018 bolo do programu predložených celkom 488 projektov, ktoré splnili kritéria programu. Na základe odporúčania viacčlennej hodnotiacej komisie sme vybrali 135 projektov, ktoré boli podporené celkovou sumou 100 000 eur.

Mnohé inšpiratívne podujatia sa nám však nepodarilo podporiť a aj preto sme sa rozhodli aj v tomto ročníku navýšiť celkovú sumu na program o ďalších 20 000 eur. O projektoch, ktoré budú touto sumou podporené sme však nechceli rozhodnúť sami. Preto sme na Facebooku Nadácie ZSE vytvorili fotoalbum s krátkym opisom a fotografiou ku každému projektu. Suma 20 000 eur bola nakoniec prerozdelená medzi 24 z nich, ktorým sa podarilo osloviť najväčší počet fanúšikov.

Spolu sme tak v treťom ročníku programu Rozprúdime regióny podporili 159 projektov celkovou sumou 120 000 eur.

120 000 eur
159 projektov

Zamestnanecký grantový program

Milujeme dobrovoľníctvo každým voltom

Zamestnanecký grantový program nadväzuje na dlhoročnú tradíciu podpory projektov, v ktorých sa dobrovoľnícky angažujú zamestnanci skupiny ZSE. 

V druhom ročníku programu mohli o grant z Nadácie ZSE požiadať školy, neziskové organizácie či obce na projekty, ktoré sú zamerané na vzdelávanie, športové, kultúrne aktivity, ochranu životného prostredia. Hlavnou podmienkou bolo, aby do realizácie týchto projektov boli zamestnanci aktívne zapojení.

Tento rok mohli dobrovoľníci z radov ZSE po prvý krát zapojiť do projektov aj svojich kolegov a vytvoriť tak spoločné tímy. Maximálna suma, ktorú mohli získať tímové projekty, bola 1 000 eur. Individuálne projekty mohli získať podporu do výšky 600 eur.

O podporu  sa uchádzalo až 158 projektov, ktoré odporučili zamestnanci skupiny ZSE. Z nich 25 bolo tímových, čo znamená, že do ich realizácie sa zapoja aspoň traja zamestnanci. V roku 2018 sa tak k zlepšeniu svojho okolia pomocou vlastnej dobrovoľníckej aktivity rozhodlo prispieť až 208 zamestnancov skupiny ZSE.

Nadácia ZSE prerozdelila celkovú sumu 70 000 eur medzi všetkých 158 projektov.

70 000 eur
158 projektov

Búrame bariéry

Búrame bariéry

V tomto roku sme sa v spolupráci Asociáciou pomoci postihnutým APPA rozhodli rozšíriť našu podporu a chceme zaktivizovať miestne komunity na pomoc ľuďom s postihnutím, ktorí žijú medzi nami.

V grantovom programe Búrame bariéry sme vybrali 7 charitatívnych podujatí, ktorých výťažok bude použitý na zlepšenie života ľudí so znevýhodnením. Finančná podpora je určená na organizačné a technické zabezpečenie charitatívneho podujatia.

Výťažok z podujatí môže byť použitý na rehabilitácie, úhradu liekov, kompenzačné a zdravotné pomôcky, na úhradu za bezbariérové riešenie bytových priestorov a ostatných potrieb súvisiacich so zlepšením ich kvality života.

7 000 eur
7 charitatívnych podujatí

Impact Hub

Energyhack 2018

Video: https://vimeo.com/300771961

Kľúčovým partnerom Nadácie ZSE v oblasti rozvoja inovácií je Impact Hub Bratislava. Je súčasťou medzinárodnej platformy odborníkov, organizácií, tímov a jednotlivcov, ktorú spája jednotný cieľ budovanie lepších podmienok pre rozvoj social biznis na lokálnych trhoch a vo svete. 

Koncom novembra sme pripravili  už druhý ročník energetického hackatonu. Opäť išlo o unikátnu výzvu, v rámci ktorej účastníci pracovali s reálnymi anonymizovanými dátami. Cieľom tohto ročníka bolo vytvorenie komunitného energy-sharingu na základe reálnych dát, konkrétne na základe ročnej spotreby komunity 150 odberných miest + ročnej simulácie výroby FV elektrární so zohľadnením cenových taríf.

Energyhack je o otvorení energetiky neenergetikom. V tejto dobe nastáva prepojenie medzi tradičnou energetikou a inými typmi biznisu, ako je napríklad práca s dátami a s novými technológiami. Cez tento netradičný formát sa snažíme dotiahnuť know how a ľudí k tomu, aby nám pomohli dáta analyzovať a našli nové spôsoby ich využitia pre našich zákazníkov. Na energyhacku mám rád neformálnu atmosféru a iný, neštruktúrovaný, prístup k dátam. Pre nás, klasických energetikov, je to úžasná inšpirácia.“ Andrej Juris, predseda predstavenstva ZSD

15 000 eur

Vzdelávanie, veda, kultúra v Elektrárni Piešťany

Elektrárňa Piešťany - centrum pre zážitkové vzdelávanie

Video: https://vimeo.com/329542141

Z Elektrárne Piešťany postupne vytvárame jedinečné centrum pre zážitkové vzdelávanie v oblasti vedy, techniky a umenia.  Prostredníctvom interaktívnych inštalácií a expozícií  študentom a návštevníkom zábavnou formou priblížime fungovanie elektrickej, magnetickej, slnečnej a vodnej energii. Vedeckým nadšencom sú určené dva formáty – Vedecká kaviareň a Vedecký brloh. Návštevníci týchto interaktívnych stretnutí sa dozvedia viac o elektrine v ľudskom tele, či to, že mozog je najväčší super počítač na svete. Budú môcť nazrieť aj do ríše hmyzu a zvierat, vesmíru a tajov ľudskej DNA. Aktivity sú pripravené nielen pre študentov stredných škôl, ale aj pre deti materských a základných škôl, ktorým vedu priblíži séria výchovno - vzdelávacích divadelných predstavení.

Vzdelávanie pre školy tvorili interaktívne výstavy a interaktívne workshopy zamerané na podporu vzdelávania a získavanie nových vedomostí z oblasti ekológie, trvaloudržateľného rozvoja a prírodných vied. Všetky informácie o aktuálnej ponuke vzdelávania v Elektrárni Piešťany nájdete tu.

65 000 eur
10 000 návštevníkov

Finančná správa

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Popis Suma
Príjem z podielu zaplatenej dane = 2% 465 582 €
Prijaté dary 132 087 €

Prehľad darcov a prijatých darov

Popis Suma
E.ON Elektrárne s.r.o. 15 €
E.ON Slovensko, a.s. 15 €
Západoslovenská distribučná, a.s. 103350 €
Západoslovenská energetika, a.s. 55000 €
ZSE Business Services, s. r. o. 15 €
ZSE Development, s.r.o. 5 €
ZSE Energia, a.s. 28634 €
ZSE Energy Solutions, s.r.o. 5 €
ZSE MVE, s.r.o. 48 €

Prehľad výnosov podľa zdrojov a ich pôvodu

Popis Suma
Poskytnuté granty a dary Elektrárňa Piešťany 382219 €
Náklady na služby 1875 €

Celkové náklady členené podľa jednotlivých druhov činností

Popis Suma
Osobitné náklady - prevádzkové náklady Elektrárňa Piešťany 38110 €
Poskytnuté dary KC Nitra - Elektrárňa Piešťany 65000 €
Poskytnuté dary - granty 317219 €
Náklady na služby - Audit 521 €
Bankové poplatky 97 €
Právne služby 57 €
Náklady na posudzovanie projektov 1200 €